แนะแนว

นางประดับศรี พิศทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแนะแนว

นางนุชนาถ มาตยภูธร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา เจริญวิภารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ