แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนยางคำพิทยาคม ห้วยยาง กระนวน 04-3210-712
2 โรงเรียนชนบทศึกษา ชนบท ชนบท 043-286208
3 โรงเรียนชุมแพวิทยายน ไชยสอ ชุมแพ 043 - 312962
4 โรงเรียนลำน้ำพอง ท่ากระเสริม น้ำพอง 043-210263
5 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม บัวใหญ่ น้ำพอง 043-450886
6 โรงเรียนพุทธเกษมวิทยาลัย หนองกุง น้ำพอง
7 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา หัวหนอง บ้านไผ่ 043272541
8 โรงเรียนโนนข่าวิทยา โนนข่า พล 043-418240
9 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม นาข่า มัญจาคีรี 043210128
10 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก โพนเพ็ก มัญจาคีรี -
11 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สีชมพู สีชมพู 043-210210
12 โรงเรียนไตรคามวิทยา ดงเค็ง หนองสองห้อง
13 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สำโรง หนองสองห้อง 043-306422
14 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา หนองสองห้อง หนองสองห้อง 043-491131
15 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม บ้านดง อุบลรัตน์ 043210804
16 โรงเรียนโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ขามป้อม เปือยน้อย 0-4321-0010
17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ท่าพระ เมืองขอนแก่น 043346404
18 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น 043210260
19 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น 0-4342-3069
20 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ศิลา เมืองขอนแก่น 0856969442
21 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย ศิลา เมืองขอนแก่น 043-344173
22 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สาวะถี เมืองขอนแก่น 043448380
23 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ โคกสี เมืองขอนแก่น 043-283015
24 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ท่านางแนว แวงน้อย 043-278084
25 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม แวงใหญ่ แวงใหญ่ 0-4349-6055
26 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย 043216158
27 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา 0-4328-1060