ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 
1.1  ข้อมูลทั่วไป  
          โรงเรียนชนบทศึกษา  ที่ตั้งเลขที่ 207   หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลชนบท  อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  โทรศัพท์ 043-286208 โทรสาร 043-286208,  e- mail:cbs_webmaster @ hotmail.com,  Website www.cbs.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา               ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เนื้อที่  107  ไร่ 
 
ประวัติโรงเรียนชนบทศึกษา
          โรงเรียนชนบทศึกษา  เป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงานศึกษาธิการ  อำเภอชนบท เป็นผู้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2516  อำเภอชนบทได้จัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2517 นายคะนึง  อินทรกำแหง  ศึกษาธิการอำเภอชนบท  ได้ร่วมกับนายอำเภอชนบทในขณะนั้น คือ นายสุดใจ  กรรณเลขา ได้เสนอคำร้องขออนุมัติสถานที่เรียน  อัตรากำลังครู  จนกระทั่งกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยเปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 6  มิถุนายน 2517            มีนักเรียน 2 ห้องเรียน จำนวน 169 คน และได้มีการสอบคัดเลือกให้เหลือเพียง 100 คน
          ในขณะนั้นโรงเรียนยังไม่มีสถานที่เฉพาะเป็นของตนเองจึงต้องอาศัยเรียนที่โรงเรียนศรีสุมังค์                 โดยนายคะนึง  อินทรคำแหง  ศึกษาธิการอำเภอชนบทได้แต่งตั้งให้นางสาวบัวกลีบ  สมทา เจ้าหน้าที่บรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอชนบท นายสมจิตร  ประสามาตย์  ครูช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการอำเภอชนบท และคณะครูโรงเรียนศรีสุมังค์มาช่วยปฏิบัติการสอน  โดยมีนายคะนึง อินทรคำแหง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
ใช้อักษรย่อโรงเรียนว่า ช.บ.ศ. และคำขวัญของโรงเรียน คือ “มานะ มีวินัย สามัคคี” 29 กรกฎาคม 2517                 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวินัย  รู้ปัญญา  ครูโรงเรียนบ้านไผ่  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และนายอุดม หินเธาว์   ครูโรงเรียนศรีสุมังค์มาปฏิบัติหน้าที่การสอน เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2517
          วันที่ 19 กันยายน  2517  ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่ทำการปัจจุบันมีเนื้อที่ 107 ไร่ เลขที่ 207 หมู่ 3 ตำบลชนบท  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ.2518  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก  จำนวน 4  ห้องเรียนและได้ย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 19  กันยายน  2519 ปี พ.ศ. 2524  เปิดทำ         การเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4)  จำนวน 2 ห้องเรียน และม.4  จำนวน 2 ห้องเรียน รวมเป็น                  4 ห้องเรียน
          ปี พ.ศ. 2525  จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10-10-9 / 5-3-2  รวม  39  ห้องเรียน  และได้จัดแผนการเรียน  ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2524  เป็นต้นมา
          ปี พ.ศ. 2526  จัดแผนชั้นเรียนเป็น  10-10-9 / 6-5-3  รวม 43  ห้องเรียน  ทางราชการได้ย้าย             นายวิไล  รู้ปัญญา  ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2526 และนายสมชาย   เขตอนันต์  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษาแทน
          ปี พ.ศ. 2527  จัดแผนชั้นเรียนเป็น  10-10-9 / 6-6-5  รวม  46  ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐานจำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 780,000  บาท 
          ปี พ.ศ. 2528  จัดแผนชั้นเรียนเป็น 8-9-10 / 7-6-6  รวม  46  ห้องเรียน  และปี พ.ศ.2529 จัดแผนชั้นเรียน  8-8-9/6-7-6  รวม 44 ห้องเรียน และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 316ล จำนวน               1 หลัง  วงเงิน 4,200,000  บาท
          ปี พ.ศ. 2530- 2532  จัดแผนชั้นเรียนเป็น  7-7-8- / 6-5-7  , 8-8-7 / 6-6-5  และ  8-8-8 / 6-5-5  ตามลำดับ  จนกระทั่งมีนักเรียน  1,440  คน มีครู  94  คน  นักการภารโรง  10  คน  ยาม  3  คน
ปี พ.ศ. 2532  นายสมชาย  เขตอนันต์  ย้ายไปตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น  แล้วนายอุดม  หินเธาว์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
          ปี พ.ศ. 2533  จัดแผนชั้นเรียนเป็น  9-8-8 / 5-5-5  รวม  40  ห้องเรียนมีครู  97 คน  นักเรียน  1,608 คน  ไปช่วยราชการ 16  คน  มาช่วยราชการ  3  คน  ลูกจ้างประจำ  12  คน  และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง  วงเงิน 156,000 บาท  รถจักรยานยนต์ 1 คัน  วงเงิน 28,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2534  จัดแผนชั้นเรียน 9-9-8 / 5-5-5  รวม  41 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  1,681 คน ครู 97 คน  ไปช่วยราชการ 16  คน และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง เป็นเงิน 156,000 บาท  บ้านพักครูแบบ  203/27  จำนวน  1  หลัง  วงเงิน  756,000  บาท  กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสาขาโรงเรียนที่บ้านแท่น  อำเภอชนบท  โดยมีนายมงคล อตินุวรรตน์  ทำหน้าที่หัวหน้าสาขาและกรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณก่อสร้างหอพักโรงเรียนแบบมาตรฐาน 1 หลัง วงเงิน 600,000.- บาท
          ปี พ.ศ. 2535 จัดแผนชั้นเรียนเป็น  9-9-8 / 5-5-5  รวม  41  ห้องเรียน  มีครู  94  คน  ไปช่วยราชการ  20  คน  มาช่วยราชการ  4  คน  ลาศึกษาต่อ  2  คน เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2535  โรงเรียนจัดงานครบรอบ  18  ปี  โดยมีนายอุดม  วัชระสกุณี  อธิการบดีกรมสามัญศึกษามาเป็นประธาน
          ปี พ.ศ. 2536 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10-8-9 / 6-4-5 รวม  42  ห้องเรียน และได้รับจัดสรรงบประมาณ  หอพักนักเรียนขนาด 35  คน  พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1  หลัง  วงเงิน 1,988,000  บาท และได้เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลาไหมไทย
ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2536  และโรงเรียนได้จัดงานฉลองโรงเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน  เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน  2536 
          ปีการศึกษา 2537 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 10-9-9 / 5-6-3  รวม 39 ห้องเรียน นักเรียน 1,549 คน ครู 63 คน  กรมสามัญศึกษา  อนุมัติให้เปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบลโนนพะยอม  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
          ปีการศึกษา 2538-2539  จัดแผนชั้นเรียนเป็น  10-9-9/5-5-3  , 10-9-9 / 5-6-3 มีนักเรียน 1,609และ 1,563 คน  ตามลำดับ  และได้รับงบประมาณ  ขุดสระวงเงิน 700,000  บาท  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย นายอุดม หินเธาว์  ไปดำรงตำแหน่งใหม่และได้แต่งตั้งนายสมพงษ์  สมภักดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษาแทน
          ปีการศึกษา 2540 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 8-8-9-/ 6-5-4 รวม 40 ห้อง  มีนักเรียน 1,665 คน                ปีการศึกษา 2541 จัดแผนชั้นเรียนเป็น  8-8-9- / 6-6-4  รวม 41  ห้อง  มีนักเรียน 1,641 คน นายสมพงษ์  สมภักดี  เกษียณอายุราชการ และนายเพชร  เมืองวงษ์  มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษาแทน เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2541
          ปีการศึกษา 2542 จัดแผนชั้นเรียนเป็น  8-8-8 / 5-4-4  รวม 37 ห้องเรียน  มีนักเรียน 1,428  คน           มีนายเพชร   เมืองวงษ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
          ปีการศึกษา 2543 จัดแผนชั้นเรียนเป็น  7-8-8 / 7-4-4  รวม 38  ห้องเรียน  มีนักเรียน 1,469 คน 
มีนายเพชร  เมืองวงษ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปีการศึกษา 2544 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 9-7-7 / 4-7-4   รวม  38  ห้องเรียน  มีนักเรียน 1,421  คน                ครู           66  คน  นายเพชร  เมืองวงษ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่  และนายประเสริฐ  ศรีอุทธา  มารับตำแหน่งแทน เมื่อ 15  พฤศจิกายน  2544  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม 1  หลัง
          ปีการศึกษา 2549 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 7-7-7 / 4-4-4  รวม 33  ห้องเรียน  มีนางณิชารัตน์  ศิริพรรณ  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  เมื่อ 6  มกราคม  2549
          ปีการศึกษา  2550 จัดแผนชั้นเรียนเป็น  7-7-7 / 4-4-4  มีนางณิชารัตน์  ศิริพรรณ  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา  มีนักเรียน 1,523  คน ครู  66  คน
ปีการศึกษา  2551 จัดแผนชั้นเรียนเป็น 8-7-7 / 5-4-4  มีนักเรียน 1,523  คน นางณิชารัตน์  ศิริพรรณ   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา โดยนายวทัญญู  ภูชาดา มารับตำแหน่งแทน  เมื่อ  1  ธันวาคม  2551
ปีการศึกษา  2552 จัดแผนชั้นเรียนเป็น  8-8-8 / 5-5-4  มีนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2552 จำนวน 1,625 คน, ณ วันที่ 8 กันยายน 2552  มีนักเรียนจำนวน 1,618  คน  และ ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน  2552               มีนักเรียนจำนวน 1,582  คน   ครู 66 คน  ครูพิเศษ 2 คน  พนักงานบริการ 5 คน พนักงานบริการ อัดสำเนา 1 คน  พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว 8  คน โดยมีนายวทัญญู  ภูชาดา  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีการศึกษา  2553 จัดแผนชั้นเรียนเป็น  8-8-8 / 5-5-5  มีนักเรียน 1,731  คน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 1,703  คน  ครู  68  คนครูพิเศษ  2  คน  พนักงานบริการ 
4 คน  พนักงานบริการอัดสำเนา 1 คน  พนักงานขับรถยนต์ 1  คน ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  12  คน  โดยมีนายวทัญญู  ภูชาดา  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2554 จัดแผนชั้นเรียนเป็น  8-8-8 / 5-5-5 มีนักเรียน 1,650 คน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ และมีนักเรียน 1,564  คน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ครู  67 คน ครูพิเศษ 2 คน  พนักงานบริการ            4  คน  พนักงานบริการอัดสำเนา  1  คน  พนักงานขับรถยนต์  1  คนช่างครุภัณฑ์ชั้น 3  1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 16 คน  โดยมีนายถนอม  บุญมา  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีการศึกษา  2555 จัดแผนชั้นเรียนเป็น  8-8-8 / 5-5-5  มีนักเรียน 1,650 คน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 คน และมีนักเรียน 1,564 คน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ครู  72  คน ครูพิเศษ  2 คน
ครูชาวต่างชาติ 3 คน ครูภาษาจีน 1 คน  ครูภาษาอังกฤษ 2 คน  พนักงานบริการ  3  คน  พนักงานบริการ
อัดสำเนา 1 คน  พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 19 คน  โดยมีนายถนอม  บุญมา  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
          ปีการศึกษา 2556 จัดแผนชั้นเรียนเป็น  8-8-8 / 5-5-5  มีนักเรียน 1,456 คน  ครู  71 คนพนักงานราชการ 1 คน  ลูกจ้างประจำ 6 คน  ครูชาวต่างชาติ (อังกฤษ ) 2 คน ครูต่างชาติ (จีน ) 1 คน ครูภาษาจีน 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว  19  คน  ณ วันที่  16 ธันวาคม พ.ศ. 2556  โดยมี นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
          ปีการศึกษา 2557 จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-8 / 5-5-5  มีนักเรียน 1,270  ครู 71 คน พนักงานราชการ  1 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน ครูชาวต่างชาติ ( อังกฤษ ) 2 คน ครูต่างชาติ ( จีน )  2 คน นักศึกษา   ฝึกประสบการณ์ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 18 คน  โดยมีนายสมศักดิ์ บ้านเหล่า เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
          ปีการศึกษา2558 จัดแผนการเรียนเป็น 8-8-8 / 5-5-5  มีนักเรียน 1,148  ครู 68 คน พนักงานราชการ  1 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน ครูชาวต่างชาติ ( อังกฤษ ) 2 คน ครูต่างชาติ ( จีน )  2 คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 13 คน ลูกจ้างชั่วคราว 18 คน โดยมีนายสมศักดิ์ บ้านเหล่า เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
          ปีการศึกษา2559 จัดแผนการเรียนเป็น 7-8-8 / 5-5-5 มีนักเรียน 1,062 รองผู้อำนวยการ 3 คนครู 62 คน พนักงานราชการ  1 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน ครูชาวต่างชาติ ( อังกฤษ ) 2 คน ครูต่างชาติ ( จีน )
1 คน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์ 12 คน ลูกจ้างชั่วคราว 15 คน โดยมีนายสมศักดิ์ บ้านเหล่า เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา