กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ดร.วิญญู ผิวรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชนิภากานต์ หวังมวนกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมัย ชัยครรชิต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกันยากร ชื่นชม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนรินทร์ ทองรักษ์
ครูอัตราจ้าง