กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชนิภากานต์ หวังมวลกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ