กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมสรรค์ กันยาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์