กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมสรรค์ กันยาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสรัญณา ทองสง่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิมา ชูชัยทยากุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภธร สุริยะเย็น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชริดา เย็นสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาพ ตาไข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิวาพร สุภา
ครูอัตราจ้าง