กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพีรณัฐ ลัญจกรกีรติกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนิระมล กันยาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเทวาลักษณ์ ผิวรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ สีหานาท
ครูชำนาญการ

นางสาวจันทร์จิรา อวบอ้วน
ครู

นางสาวณิชาภัทร เที่ยงธรรม
ครูอัตราจ้าง