กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสวลี ปุญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมนึก คุ้มทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรสา วรชินา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญสิริ ทุ่งจันทร์
ครู

นางสาวรสริน เบี้ยวจันทร์
ครู

นายกิตติพงษ์ พรมจริญ
ครูผู้ช่วย