กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมนึก คุ้มทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ