วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนชนบทศึกษา  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นความรู้คู่คุณธรรม  

มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี ครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วย

ความร่วมมือของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสาระการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์  

ใช้อย่างเหมะสม