พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เน้นความรู้คู่คุณธรรม  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  

2.  พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  พัฒนาผู้บริหารสู่ผู้บริหารมืออาชีพ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานด้วยความร่วมมือของชุมชน

4.  พัฒนาและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแห่งการเรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้