ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ต่อห้อง
ชาย หญิง
ม.1 7 98 107 205 29
ม.2 8 91 117 208 26
ม.3 8 92 109 201 25
รวม 23 281 333 614  
ม.4 5 49 106 155 31
ม.5 5 38 117 155 31
ม.6 5 50 88 138 27
รวม 15 137 311 448  
รวมทั้งหมด 38 418 644 1,062  


ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559