กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพชรกมล ปีนะเก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ