กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพชรกมล ปีนะเก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยโทสุนทร บุญเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชรา เจริญวิภารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทศพล บุตรดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายทรงพล นามแป้น
ครู