กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสิรกุล เตโช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนิลาวัณย์ หมู่ดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรณี แสนจู
ครูชำนาญการ

นางสาวกาณฑ์จุฬา คำมะยอม
ครู

นายสุกฤษฎิ์ หวานดี
ครูชำนาญการ

นางสาวสิริชาดา โพธิ์ศรี
ครู

นางสาวมัณฑนา นามเสนา
ครู

นางสาวมลิสา สีเล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกรกมล มุ่งแฝงกลาง
ครูอัตราจ้าง

Mr. Lule Marvin
ครูอัตราจ้าง

Djela Vanessa
ครูอัตราจ้าง