กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวจินตนา วระไวย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางเนตรทราย พัฒนพงษ์
ครูชำนาญการ

นายชนะกร นาตรีชน
ครู

นายอธิพงษ์ สิงห์คำป้อง
พนักงานราชการ