กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิเชียร พรมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี