กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิเชียร พรมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปัญพร วงศ์ประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุจิตรา อุปศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุณารักษ์ หมื่นศรีจูม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพันธ์ วงษ์แก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกพร ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกฤษณ์รัชชา วงศษา
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพรรณา สะบก
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยนุ
ครูชำนาญการ

นายชัชวาล วงคำซาว
ครูชำนาญการ

พ.อ.อ.เฉลิมศักดิ์ อันทอง
ครูชำนาญการ

นายรักษพงศ์ สุรพล
ครู

นายกวีพงษ์ อบมาลี
พนักงานราชการ

นางสาวจินห์จุฑา บุตรลี
ครูอัตราจ้าง